ระบบรางรถไฟฟ้า

ราง (Rail)

ราง (Rail)

Concrete Sleeper

Concrete Sleeper

เครื่องยึดเหนี่ยวราง Fastening System

เครื่องยึดเหนี่ยวราง Fastening System

ประแจ (Turnout)

ประแจ (Turnout)

แป้นปะทะ (buffer Stop)

แป้นปะทะ (buffer Stop)

รางที่สามสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า (3rd Rail or Conducter Rail)

รางที่สามสำหรับจ่ายกระแสไฟฟ้า (3rd Rail or Conducter Rail)