กลุ่มที่ปรึกษา และผู้รับจ้าง

รูปข้อมูลกลุ่มที่ปรึกษาโครงการและควบคุมการก่อสร้าง/ผู้รับจ้าง