วงเงินค่าจ้าง

 

สัญญา : (ผู้รับจ้าง)

วงเงินค่าจ้าง (ล้านบาท)

สัญญาที่ 1 : CKST-PL JV

19,430.00 

สัญญาที่ 2 : CKST-PL JV

15,878.00

สัญญาที่ 3 : ITD - NWR MRT

15,109.00 

สัญญาที่ 4 : Unique

 14,982.00

สัญญาที่ 5 : ITD

13,094.80

สัญญาที่ 6 : ITD 

 3,589.00

รวมวงเงินค่าจ้าง

82,082.80